Terug naar Nieuws

Interessante uitspraak van CBb over artikel 13 Zvw (Hinderpaal)

Gepubliceerd op:
Interessante uitspraak van CBb over artikel 13 Zvw (Hinderpaal)

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft op 11 en 12 november 2015 twee interessante uitspraken gedaan over de toepassing van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet (Zvw). Dat artikel borgt de vrije artsenkeuze voor patiënten. Deze vrije artsenkeuze stond de afgelopen jaren aardig onder druk door het besluit van de regering en de Tweede Kamer om de vrije artsenkeuze drastsisch te beperken. Uiteindelijk sneuvelde het wetsvoorstel daartoe in de Eerste Kamer. Het CBb heeft in november 2015 twee uitspraken gedaan die het belang van artikel 13 Zvw benadrukken.

De aanleiding tot de uitspraak van 11 november 2015 was het bezwaar dat de Vereniging van Praktijkhoudende Huisartsen maakte tegen de tariefbeschikking voor de huisartsenzorg 2015 waarbij bij een aantal prestaties was bepaald dat een huisarts deze prestatie alleen in rekening mag brengen indien daarvoor een overeenkomst tussen de zorgaanbieder (de huisarts) en de zorgverzekeraar is gesloten; het zogenoemde 'contracteervereiste'. 

Kort beschreven komt de uitspraak van het CBb er op neer dat de toepassing van artikel 13 Zvw waarin de vrije artsenkeuze voor de patiënt is vastgelegd er toe leidt dat patiënten het recht hebben om hun keuze te laten vallen op een huisarts die geen contract hebben gesloten met de zorgverzekeraar van de patiënt. Dat heeft in beginsel tot gevolg dat die huisarts alle prestaties waar de patiënt behoefte aan heeft, zal moeten verrichten. Bovendien bepaalt artikel 11 Zvw dat de patiënt als verzekerde jegens de zorgverzekeraar recht heeft op ale verzekerde prestaties waaraan hij behoefte heeft. Als de huisarts vervolgens geen vanwege het ontbreken van een contract met de zorgverzekeraar geen vergoeding krijgt voor de geleverde prestatie, zal hij de prestatie om niet moeten verstrekken of de relatie met de patiënt geheel moeten beëindigen. Dat wordt door het CBb als in strijd met artikel 13 Zvw beoordeeld. 

De combinatie van artikel 11 en artikel 13 Zvw brengt het CBb er toe om te besluiten dat ook de huisarts (zorgverlener) een beroep kan doen op de toepassing van artikel 13 Zvw. Dat betekent dat ook indien een huisarts (zorgverlener) geen contract heeft met een zorgverzekeraar deze toch de geleverde prestatie dient te vergoeden indien het een verzekerde prestatie betreft.

Nederlandse Zorgautoriteit: De zorgverzekeringsmarkt in kaart gebracht

Nederlandse Zorgautoriteit: De zorgverzekeringsmarkt in kaart gebracht
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft op 28 september 2016 drie rapporten openbaar gemaakt, waarin zij een breed spectrum van de zorgverzekeringsmarkt in kaart brengt. Daaruit kunnen we opmaken dat de zorgverzekeringsmarkt over het algemeen genomen stabiel is en dat biedt vertrouwen in de solidariteit van zorgverzekeringsmarkt, aldus de NZa.  
 

LHV en NZa onderzoeken zorgzwaarte

LHV en NZa onderzoeken zorgzwaarte
Op 22 september 2016 meldden de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) dat zij samen gaan onderzoeken hoe in de bekostiging van de huisartsenzorg meer rekening kan worden gehouden met de verwachte zorgzwaarte van de bij de huisarts ingeschreven patiënten. Er is nu al een mogelijkheid om het inschrijftarief te corrigeren voor ‘zware’ en ‘lichte’ populaties door de opslag voor oudere patiënten en voor patiënten die in een achterstandswijk wonen, te benutten.