Terug naar Nieuws

LHV en NZa onderzoeken zorgzwaarte

Gepubliceerd op:
LHV en NZa onderzoeken zorgzwaarte

Op 22 september 2016 meldden de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) dat zij samen gaan onderzoeken hoe in de bekostiging van de huisartsenzorg meer rekening kan worden gehouden met de verwachte zorgzwaarte van de bij de huisarts ingeschreven patiënten. Er is nu al een mogelijkheid om het inschrijftarief te corrigeren voor ‘zware’ en ‘lichte’ populaties door de opslag voor oudere patiënten en voor patiënten die in een achterstandswijk wonen, te benutten.

Uit recent – in opdracht van de NZa - verricht onderzoek van het NIVEL is gebleken dat de huidige differentiatie naar leeftijd en achterstandswijk een minder sterke samenhang vertoont met de gemeten zorgzwaarte dan verwacht. Bovendien zijn er andere populatiekenmerken die voor een differentiatie zorgen. De samenhang kan worden verbeterd door te kijken naar meer patiënt-specifieke factoren als demografische-, omgevings- en gezondheidskenmerken. Deze lijken een betere basis te vormen voor differentiatie dan het huidige systeem.

Het NIVEL-onderzoek heeft er toe geleid dat de LHV en de NZa in gesprek gaan met een bredere groep van zorgaanbieders en zorgverzekeraars om te kijken of de onderzoeksuitkomsten corresponderen met wat huisartsen in de praktijk ervaren.

Een korte weergave van de inhoud van het NIVEL-rapport ‘Scenario’s voor de differentiatie van het inschrijftarief huisartsenzorg op basis van zorgzwaarte’ is bij “Nieuws van NIVEL” vermeld.  

Bijlagen

8372-Nivel_rapport__inschrijftarief_huisartsenzorg_scenario_s

Bekijk ook

Interessante uitspraak van CBb over artikel 13 Zvw (Hinderpaal)

Interessante uitspraak van CBb over artikel 13 Zvw (Hinderpaal)
Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft op 11 en 12 november 2015 twee interessante uitspraken gedaan over de toepassing van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet (Zvw). Dat artikel borgt de vrije artsenkeuze voor patiënten. Deze vrije artsenkeuze stond de afgelopen jaren aardig onder druk door het besluit van de regering en de Tweede Kamer om de vrije artsenkeuze drastsisch te beperken. Uiteindelijk sneuvelde het wetsvoorstel daartoe in de Eerste Kamer. Het CBb heeft in november 2015 twee uitspraken gedaan die het belang van artikel 13 Zvw benadrukken.

Nederlandse Zorgautoriteit: De zorgverzekeringsmarkt in kaart gebracht

Nederlandse Zorgautoriteit: De zorgverzekeringsmarkt in kaart gebracht
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft op 28 september 2016 drie rapporten openbaar gemaakt, waarin zij een breed spectrum van de zorgverzekeringsmarkt in kaart brengt. Daaruit kunnen we opmaken dat de zorgverzekeringsmarkt over het algemeen genomen stabiel is en dat biedt vertrouwen in de solidariteit van zorgverzekeringsmarkt, aldus de NZa.  

NIVEL: Eerste en tweedelijn zijn niet per definitie communicerende vaten

NIVEL: Eerste en tweedelijn zijn niet per definitie communicerende vaten
Het NIVEL heeft onderzoek gedaan naar het antwoord op de vraag in hoeverre de eerste lijn (en dan met name huisartsenzorg) en de tweede lijn communicerende vaten zijn in, die zin dat meer inspanningen in de eerste lijn gepaard gaan met minder zorggebruik in de tweede lijn. Het betreft een vervolganalyse op het in 2013 door NIVEL gepubliceerde rapport ‘Ruimte voor substitutie?: verschuivingen van tweedelijns- naar eerstelijnszorg.’