Terug naar Nieuws

Nederlandse Zorgautoriteit: De zorgverzekeringsmarkt in kaart gebracht

Gepubliceerd op:
Nederlandse Zorgautoriteit: De zorgverzekeringsmarkt in kaart gebracht

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft op 28 september 2016 drie rapporten openbaar gemaakt, waarin zij een breed spectrum van de zorgverzekeringsmarkt in kaart brengt. Daaruit kunnen we opmaken dat de zorgverzekeringsmarkt over het algemeen genomen stabiel is en dat biedt vertrouwen in de solidariteit van zorgverzekeringsmarkt, aldus de NZa.

 

De NZa komt tot de volgende bevindingen:

  • risicosolidariteit is een belangrijke pijler van ons zorgstelsel, want voor iedereen – jong en oud, arm en rijk, ziek en gezond – met de zorg toegankelijk tot betaalbaar zijn. Zorgverzekeraars erkennen dat belang en gebruiken winsten op de ene polis om de verliezen van andere polissen te compenseren, waardoor voor alle verzekerden de premie betaalbaar blijft;
  • zorgverzekeraars bieden onder verschillende namen (vrijwel) dezelfde polis aan tegen verschillende premies. Op de Nederlandse zorgverzekeringsmacht zijn 25 zorgverzekeraars actief, die onderdeel zijn van 9 verschillende concerns. Door zo te handelen omzeilen zorgverzekeraars het verbod op premiedifferentiatie. De NZa vindt dat niet wenselijk en zal dat nauwlettend volgen;
  • het loont voor verzekerden om vergelijkingen te maken tussen zorgverzekeraars. Gebleken is namelijk dat terwijl de inhoud van diverse polissen tussen verschillende verzekeraars zeer vergelijkbaar zijn, de premies en de extra service die door zorgverzekeraars wordt geboden niet altijd gelijk zijn. Om het vergelijken gemakkelijker te maken verplicht de NZa zorgverzekeraars om voor 2017 op hun website een overzicht te plaatsen van polissen die gelijk zijn of sterk op elkaar lijken;
  • het risicovereveningssysteem moet worden doorontwikkeld. Dat is nodig omdat de kans bestaat dat in de toekomst door meer concurrentie en hogere kapitaaleisen, de druk op verzekeraars toeneemt, wat er toe kan leiden dat zorgverzekeraars actiever gaan sturen op risico’s. Dat zet de solidariteit in ons zorgstelsel onder druk. Voorkomen moet worden dat bij zorgverzekeraars prikkels ontstaan om te selecteren op winstgevende verzekerden;
  • de zorgverzekeringsmarkt is stabiel. Er zijn weinig veranderingen opzichte van vorige jaren. Opvallend is dat mensen met een smalle beurs minder vaak kiezen voor een vrijwillig eigen risico en/of een polis met beperkende voorwaarden. De NZa heeft voorts vastgesteld dat mensen met een laag inkomen niet vaker kiezen voor een hoog vrijwillig eigen risico al dan niet in combinatie met een budgetpolis.

Bijlagen

Nog geen bestanden

Bekijk ook

Interessante uitspraak van CBb over artikel 13 Zvw (Hinderpaal)

Interessante uitspraak van CBb over artikel 13 Zvw (Hinderpaal)
Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft op 11 en 12 november 2015 twee interessante uitspraken gedaan over de toepassing van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet (Zvw). Dat artikel borgt de vrije artsenkeuze voor patiënten. Deze vrije artsenkeuze stond de afgelopen jaren aardig onder druk door het besluit van de regering en de Tweede Kamer om de vrije artsenkeuze drastsisch te beperken. Uiteindelijk sneuvelde het wetsvoorstel daartoe in de Eerste Kamer. Het CBb heeft in november 2015 twee uitspraken gedaan die het belang van artikel 13 Zvw benadrukken.

LHV en NZa onderzoeken zorgzwaarte

LHV en NZa onderzoeken zorgzwaarte
Op 22 september 2016 meldden de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) dat zij samen gaan onderzoeken hoe in de bekostiging van de huisartsenzorg meer rekening kan worden gehouden met de verwachte zorgzwaarte van de bij de huisarts ingeschreven patiënten. Er is nu al een mogelijkheid om het inschrijftarief te corrigeren voor ‘zware’ en ‘lichte’ populaties door de opslag voor oudere patiënten en voor patiënten die in een achterstandswijk wonen, te benutten.

NIVEL: Eerste en tweedelijn zijn niet per definitie communicerende vaten

NIVEL: Eerste en tweedelijn zijn niet per definitie communicerende vaten
Het NIVEL heeft onderzoek gedaan naar het antwoord op de vraag in hoeverre de eerste lijn (en dan met name huisartsenzorg) en de tweede lijn communicerende vaten zijn in, die zin dat meer inspanningen in de eerste lijn gepaard gaan met minder zorggebruik in de tweede lijn. Het betreft een vervolganalyse op het in 2013 door NIVEL gepubliceerde rapport ‘Ruimte voor substitutie?: verschuivingen van tweedelijns- naar eerstelijnszorg.’